5 March 2013

Nhạc lý cơ bản về cao độ

Nhạc lý cơ bản về cao độ

Bảy nốt nhạc được đọc tên lần lượt là:
Đồ - Rê - Mi - Fa - Sol - La - Si

Và được ký hiệu bởi 7 chữ cái: 
C - D - E - F - G - A - B

Trên khuông nhạc khoá Sol, vị trí các nốt nhạc như sau:


Cung - chênh lệch cao độ:
Khi nghe hai nốt nhạc có cao độ khác nhau, người nghe phân biệt được nốt nào cao hơn, nốt nào thấp hơn, nếu tập luyện, có thể biết nó cao hơn bao nhiêu và thấp hơn bao nhiêu. Đơn vị để đo độ cao chênh lệch đó là cung.

Khi nói một nốt nhạc, hiểu đơn giản rằng nó là một âm thanh có cao độ tương ứng. Cung là đơn vị so sánh cao độ giữa một nốt này so với một nốt khác trong âm nhạc, nhưng tai người nghe phân biệt dễ dàng cao độ của nửa cung hay một nửa đơn vị, nó là khoảng cách bé nhất khi so sánh. Cũng giống như centimet để đo chiều dài hoặc volt để đo hiệu điện thế.

Tất cả các nốt nhạc đều cách nhau một cung, trừ Mi-Fa và Si-Đô cách nhau nửa cung.

Dấu thăng, giáng

Dấu thăng: # 
Dấu giáng: b

Ví dụ từ Đô lên Rê có cao độ chênh lệch là một cung, nhưng một nhạc công chơi một nốt nhạc có cao độ chỉ cao hơn Đồ nửa cung. Nốt đó gọi là nốt Đồ thăng hoặc Rê giáng (C# hoặc Db).

Về cao độ, hai nốt đó bằng nhau, nhưng trong từng trường hợp cụ thể, người ta sẽ có cách ký hiệu là C# hoặc Db cho phù hợp.

Học guitar:

Người học guitar cơ bản  cần biết rằng, trên cùng một dây, hai ô liền nhau cách nhau nửa cung! Các dây buông của đàn (từ to xuống bé hoặc nhìn từ trên xuống dưới khi ôm đàn) lần lượt là: Mì Là Rê Sol Si Mí, từ đó có thể tìm được hết các nốt nhạc trên cần đàn guitar.

Quãng và tên quãng

Khi hai nốt nhạc có cao độ chênh nhau một khoảng, người ta đặt tên cho khoảng cao độ độ đó tuỳ theo số cung của khoảng cao độ. Ví dụ:
  • Hai nốt cách nhau nửa cung gọi là quãng 2 thứ.
  • Cách nhau 2 cung gọi là quãng 3 trưởng.
  • Cách nhau 4 cung là quãng 6 thứ.
  • Cách nhau 6 cung là quãng 8 đúng.


Nội dung khác liên quan:


No comments:

Post a Comment